3.5 Mezimozek

Mezimozek, neboli diencephalon, se nachází v hloubi mozku po stranách třetí mozkové komory.

Části mezimozku

Mezimozek se skládá celkem z pěti částí. Z nich nás budou zajímat hlavně dvě:

  • thalamus – skupina jader, kde se přepojují dráhy vedoucí do kůry
  • hypothalamus - centrum autonomního nervového systému

Dále popisujeme substhalamus, epithalamus a metathalamus.

diencephalon

Diencephalon na frontálním a transverzálním řezu

Thalamus

Thalamus slouží především jako přepojovací stanice pro signály jdoucí do kůry. Všechny vzestupné dráhy zamíří nejprve do thalamu a teprve poté do příslušné oblasti v kůře. To platí pro dráhy z těla (senzitivita), ze smyslových orgánů (zrak, sluch), z center CNS (např. z bazálních ganglií) i z jiných oblastí kůry (např. z limbického systému).

Thalamus se skládá s jader, samostatných nakupenin neuronů, z nichž většina má jasně přidělenou funkci. Např. senzitivita je vždy přepojována v senzitivním jádře a odtud směřuje do senzitivní kůry.

Thalamus má oválný tvar a je prostřednictvím plotének bílé hmoty ve tvaru Y rozdělen na několik částí. Přes dutinu 3. komory jsou levý a pravý thalamus propojeny můstek zvaným adhesio interthalamica. Zadní část označujeme jako pulvinar. Pod ním se nachází dva malé hrbolky (corpus geniculatum mediale laterale), kudy prochází sluchová, resp. zraková dráha. Té oblasti někdy říkáme metathalamus.

Thalamická jádra

Thalamická jádra jsou pojmenována podle polohynucleus anterior, ventralis antarior, ventralis lateralis, mediodorsalis atd. Jsou zobrazena na obrázku.

Právě v tvorbě názvů thalamických jader je třeba si uvědomit specifické označování směrů v CNS – nucleus ventralis anterior je dole a vepředu, nikoli pouze vepředu.

Důležité je funkční rozdělení, které bude popsáno v dalších kapitolách. Přehled vybraných thalamických jader naleznete v tabulce. Všimněte si, že v pojmenovávání jader se často užívá zkratek.

jádro zkratka funkce
nucleus ventralis posterolateralis VPL senzitivita
nucleus ventralis posteromedialis VPM senzitivita, chuť
nucleus ventralis anterior VA motorika
nucleus ventralis lateralis VL motorika
corpus geniculatum laterale CGL zrak
corpus geniculatum mediale CGM sluch
nuclei anteriores NA limbický systém

Thalamická jádra

Subthalamus je uložen ventrálně od thalamu a obsahuje nucleus substhalamicus, jádro zapojené k bazálním gangliím. Jako epithalamus označujeme zadní část thalamu, kde se nachází šišinka (epifýza) – drobná endokrinní žláza, která produkuje hormon melatonin podílející se na regulaci biologických rytmů.

Hypothalamus

Hypothalamus je nejvyšším centrem autonomní nervové soustavy – reguluje tedy sympatikus a parasympatikus. Kromě toho má pod kontrolou hypofýzu a tím endokrinní systém. Díky hypothalamu tak má mozek dohled i nad produkcí celé řady hormonů.

Cestou hypothalamu se na tělo přenášejí vegetativní reakce z limbického systému – dostaneme-li strach, rozbuší se nám srdce, zrychlí dýchání a objeví se „husí kůže“ (ANS) a vyplaví se adrenalin (endokrinní systém).

Významné struktury jsou hormony-produkující jádra (ncl. supraopticus, paraventricularis, arquatus), centrum cirkadiánních rytmů (ncl. suprachiasmaticus) a jádro limbického systému (corpora mammilaria).

Část 3. - Dráhy a struktury CNS

obsah