3.2 Mozková kůra

Mozková kůra je nejvyšším oddílem CNS. Kontroluje a reguluje funkci všech ostatních součástí. U člověka je obzvláště vyvinutá, především její část realizující tzv. vyšší mozkové funkce, jako je myšlení, řeč, paměť či učení. Kůra komunikuje s ostatními oblastmi CNS pomocí drah – z ní vycházejí sestupné dráhy (typicky motorické dráhy ovládající svaly), vstupují do ní vzestupné dráhy (senzitivní dráhy z hmatových receptorů v kůži a senzorické dráhy ze smyslových orgánů).

Stavba mozkové kůry

Mozková kůru pokrývá levou a pravou hemisféru. Každá hemisféra se skládá z pěti laloků (lobus). Jak bylo uvedeno, šedá kůra a tedy neurony jsou na povrchu kůry. Aby byla plocha kůry co největší a pojmula co nejvíce neuronů bez nutnosti zvětšovat velikost lebky, je její povrch zvrásněn pomocí brázd (sulci) do závitů (gyri). Obě hemisféry jsou propojeny mohutným svazkem vláken – corpus callosum, tzv. komisura.

Zvláště patrným zářezem je sulcus centralis oddělující frontální a parietální lalok. Další významným zářezem je sulcus lateralis (Sylviova rýha), který odděluje temporální lalok od frontálního a parietálního.

 

Obr. 3.1 Nejdůležitější mozkové závity – laterální pohled

Obr. 3.2 Nejdůležitější závity mozkové kůry - ventrální pohled

Obr. 3.2 Nejdůležitější závity mozkové kůry – ventrální pohled

Mikroskopická struktura

Většina mozkové kůry je součástí tzv. neocortexu – je uspořádána do 6 vrstev. V těchto vrstvách je uloženo velké množství různých neuronů. Nejdůležitějšími typy jsou pyramidový neuron, jehož axony vystupují z kůry a tvoří sestupné dráhy a granulární buňka, jež přijímá projekce z vzestupných drah.

Evolučně staršími typy kůry, majícími pouhé 3 vrstvy, jsou archicortex, který nalezneme v limbickém systému, a paleocortex, který tvoří čichovou kůru.

Funkce mozkové kůry

Funkčně je mozková kůra rozdělena do oblastí (area). Některé oblasti jsou specializované na konkrétní činnosti, jiné vykonávají celou řadu funkcí. Zjednodušeně lze říci, že vše před sulcus centralis je exekutivní, výkonná část kůry, která vysílá informace, vše za sulcus centralis informace přijímá.

Funkční dělení kůry

Rozlišujeme 3 základní typy oblastí:

  • primární oblasti – specializovaná kůra zabývající se jednou specifickou činností (např. pohyb, zrak apod.)
  • sekundární oblasti – spolupracují s primární kůrou a předzpracovávají informace
  • asociační oblasti – integrují informace z různých oblastí a vykonávají vyšší funkce – myšlení, paměť, emoce, rozhodování, atd. Důležitá je zejména prefrontální kůra.

Dále popisujeme speciální motorické oblasti jako je řečové či okohybné centrum. Samostatnou tématikou je limbický systém, vývojově stará část kůry, která je podkladem emocí a paměti. Skládá se z některých korových oblastí, ale i podkorových struktur.

Historicky bylo těmto oblastem Broadmannem přiděleno číslování.

Nejdůležitější korové oblasti

Následující tabulka a obrázek přináší přehled nejdůležitějších oblastí:

Název oblasti Funkce Lalok Přesné umístění Area dle Broadmanna
primární motorická kůra realizace pohybů frontální gyrus precentralis 4
primární senzitivní kůra vnímání hmatu a těla perietální gyrus postcentralis 3, 1, 2
primární zraková kůra vnímání obrazu okcipitální podél sulcus calcarinus 17
primární sluchová kůra vnímání zvuku temporální Heschlovy závity (gyri temporales transversi) 41, 42
primární chuťová kůra vnímání chuti parietální část gyrus postcentralis u sulcus lateralis 43
primární čichová kůra vnímání pachů temporální pyriformní kůra
prefrontální kůra vyšší funkce – myšlení, rozhodování, plánování frontální gyri frontales, gyri orbitales

Část 3. - Dráhy a struktury CNS

obsah