5.1 Periferní nervový systém

Periferní nervový systém tvoří 31 párů míšních a 12 párů hlavových nervů. Díky nim může centrální nervový systém komunikovat s tělem i s okolním světem. Zajišťují vedení motorických podnětů ke svalům, senzitivních podnětů z kůže a proprioceptorů i senzorických podnětů ze smyslových orgánů.

Typy nervových vláken

Celkem můžeme rozlišit 5 typů vláken:

  • somatomotorická, většinou nazývaná pouze motorická – těla neuronů jsou uloženy v předních míšních rozích nebo v motorických jádrech hlavových nervů
  • somatosenzitivní, většinou nazývaná pouze senzitivní – těla neuronů jsou umístěna v senzitivních spinálních gangliích (míšní nervy), popř. v senzitivních gangliích hlavových nervů (hlavně ganglion trigeminale trojklanného nervu)
  • visceromotorická – rozlišujeme sympatická a parasympatická vlákna, vedou podněty k hladkým svalům a žlázám. Těla neuronů jsou umístěna v parasympatických jádrech hlavových nervů a v postranních míšních rozích. V jejich průběhu jsou vmezeřena autonomní ganglia, kde se nervy přepojují
  • viscerosenzitivní – vedou vjemy z receptorů v tkáních, např. baroreceptory, chemoreceptory atp.
  • senzorická – vlákna ze smyslových orgánů vedoucí senzorické podněty (zrak, sluch, čich a chuť)

První 4 typy vláken se nacházejí ve všech nervech, senzorická pouze ve speciálních hlavových nervech – zrakovém, sluchorovnovážném, čichovém a chuťových vláknech některých hlavových nervů.

Hlavové nervy

Deset párů hlavových nervů vystupuje z mozkového kmene, kde mají i svá jádra, a vedou motorické podněty pro svaly hlavy a krku, opačně přivádějí senzitivní vjemy. První (čichový) a druhý (zrakový) nerv vedou přímo do mozku, resp. do thalamu.

Míšní nervy

Míšní nervy vystupují z jednotlivých míšních segmentů. Tvoří je vždy přední a zadní kořen, které se následně spojí. Vedou všechny modality kromě čistě senzorických vjemů.

Autonomní nervový systém

Autonomní (neboli vegetativní) nervový systém ovládá hladké svaly včetně svaloviny stěny cév a žlázy. Jejich prostřednictvím řídí autonomní tělesné pochody jako je kardiovaskulární systém, trávicí systém, potní žlázy nebo vyplavování hormonů z dřeně nadledvin a přenáší na tělo emoční stimuly z limbického systému. Přitom využívá dvou protichůdných modalit – sympatikus a parasympatikus.

Autonomní, systematicky visceromotorická nervová vlákna vycházejí z jader uložených v míše nebo v mozkovém kmeni. Ve svém průběhu mají vmezeřeno autonomní ganglion, kde se přepojují.

Část 5. - Základy periferního nervového systému

obsah