7.6 Motorická kůra a pyramidová dráha

Z korových oblastí jsou do motoriky zapojeny především motorické oblasti.

Motorické oblasti kůry

 • primární motorická oblast - area 4 v gyrus precentralis – odsud vychází finální podnět pro realizaci pohybu
 • sekundární motorické oblasti, které se podílí na plánování pohybu:
  • premotorická oblast – area 6 v zadní části gyrus frontalis superior a medius
  • suplementární motorická oblast – area 6 na mediální straně gyrus frontalis superior

Kromě nich se na řízení pohybů podílí:

 • senzitivní kůra – integrací podnětů se svalů a kloubů)
 • senzorická kůra – integrací podnětů z vnějšího světa
 • asociační kůra – vydáním impulzu k provedení volního pohybu
 • limbický systém – zajištěním motivace pro provedení pohybu

Motorický homunculus

Motorické oblasti jsou uspořádány:

 • somatotopicky – jednotlivé oblasti kůry odpovídají různým částem těla;
 • disproporčně – svalovým skupinám, které se uplatňují při jemné motorice (svaly ruky), mimice či tvorbě hlasu, přísluší výrazně větší podíl než oblastem pro svaly axiální a končetinové.

Toto uspořádání je označováno jako motorický homunkulus.

Motorický homunkulus připomíná človíčka, který přelézal mozkovou kůru, noha mu zapadla do zářezu mezi hemisférami, on zakopl a spadl – dolní končetiny jsou reprezentovány na mediální straně hemisféry, horní končetiny laterálně, hlava pod nimi.

Jednotlivé oblasti reprezentují buďto samostatné svaly, častěji však celé pohyby. Motorická kůra je plastická – naučení se složitému pohybu vyvolá zvětšení odpovídající korové oblasti.

Motorický homunkulus

Plánování pohybu

Podnět pro realizaci volního pohybu vychází z prefrontální asociační oblasti, kde sídlí schopnost rozhodování a plánování. Tato oblast dostává z ostatních korových oblastí informace o poloze těla i o vnějším světě a může tak zvolit vhodnou odpověď.

Plánovací okruhy

Při plánování se uplatňují dva okruhy:

 • okruh bazálních ganglií - připraví základní pohybové vzorce
 • okruh kůra – neocerebellum – thalamus – kůra - zajistí přesnou koordinaci pohybu a řízení složitějších naučených pohybů

Výsledný naplánovaný pohyb je pak realizován cestou pyramidové dráhy. Pomocí extrapyramidových drah pod vlivem bazálních ganglií a mozečku je nastaven správný svalový tonus a udržen postoj a rovnováha.

Pyramidová dráha

Pyramidová dráha zahrnuje tractus corticospinalis, který vede podněty k motoneuronům předních míšních rohů pro svaly těla, a tractus corticonuclearis, který přivádí signály z kůry k motorickým jádrům hlavových nervů.

Začátek

Ačkoli jako začátek pyramidové dráhy se běžně uvádí primární motorická kůra, ve skutečnosti tam začíná pouze 30 % vláken. Další vlákna vychází z premotorické kůry a ze somatosenzorických oblastí.

Průběh

 • mezi thalamem a bazálními ganglii v capsula interna
 • crus cerebri středního mozku do kmene

Zde se oddělují vlákna pro hlavové nervy. Pouze část těchto vláken se kříží, některé hlavové nervy tak mají stejnostrannou korovou inervaci.

Kortikospinální dráha pokračuje dále a v prodloužené míše vyzdvihuje pyramis.

Křížení

Na přechodu prodloužené míchy a míchy se zhruba 80 % vláken kříží v decussatio pyramidum a sestupuje k jednotlivým míšním segmentům. Zbylých 20 % se zkříží vždy teprve na příslušné míšní úrovni.

Kortikospinální dráha

Kortikospinální dráha

 

Část 7. - Motorika

obsah