2.3 Přenos signálu

Podstatou fungování nervového systému je schopnost neuronů komunikovat mezi sebou. To se děje prostřednictvím šíření signálu mezi neurony.

Akční potenciál

Nervové buňky mají schopnost měnit elektrický potenciál na membráně. Tyto změny se za určitých okolností mohou šířit z těla neuronu po jeho axonu a označujeme je jako akční potenciál.

Princip akčního potenciálu je podrobně vysvětlen v kapitole 2.3.

Synapse

Neurony jsou mezi sebou propojeny pomocí synapsí. Jedná se o úzké štěrbiny typicky mezi axonem jednoho neuronu a dendritem neuronu jiného, popř. mezi axonem a tělem neuronu. První neuron je označován jako presynaptický, neuron za synapsí jako postsynaptický.

Dorazí-li akční potenciál až k axonálnímu zakončení, dojde k uvolnění neurotransmiterů - speciálních chemických působků, které se naváží na receptory na membráně postsynaptického neuronu. Tím dojde k jeho excitaci nebo inhibici.

Fungování synapse je podrobně vysvětleno v kapitole 2.4.

Typy neuronů

  • excitační neuron – neuron, který excituje neurony napojené na jeho axon a tím předává signál dále
  • inhibiční neuron – neuron, který naopak tlumí aktivitu neuronu zapojeného v řadě za tím

Na dendritech a na tělech každého neuronu je vytvořeno většinou veliké množství jak excitačních, tak inhibičních synapsí. Aktivita neuronu (to, jestli bude signál odeslán dále) zavisí na tom, který ze vstupů převáží. Hovoříme-li v dalším textu o přenosu signálu např. v motorických či senzitivních drahách, většinou se jedná o excitační neurony, které pokud přijmou signál, odešlou jej dále. Naopak při popisu regulačních okruhů a zapojení např. bazálních ganglií či mozečku se často setkáme s inhibičními neurony, neboť právě jejich prostřednictvím je regulace uskutečňována.

Často se pletou dvě věci – inhibiční neuron a inhibice na synapsi. To, zda je neuron excitační či inhibiční je určeno typem neurotransmiteru, který produkuje, přičemž každý neuron umí vyrobit pouze jeden. To, zda je neuron aktivní či inhibovaný je dáno tím, jaké signály dostane od ostatních neuronů.

Např. Je-li aktivován excitační neuron, je signál odeslán dále. Je-li aktivován inhibiční neuron, signál se zastaví. Opačně je-li inhibován excitační neuron, signál se zastaví a je-li inhibován inhibiční neuron, zruší se jeho inhibiční vliv, což zpravidla na následujícím neuronu způsobí převahu excitačních vlivů a tím aktivaci.

 

Část 2. - Nervová tkáň

obsah