8.2 Retikulární formace

Retikulární formace (RF) je systém vývojově velmi starých jader, která jsou rozprostřena v celém průběhu mozkového kmene a vytvářejí jakousi síť. Tato jádra plní celou řadu životně důležitých funkcí.

Funkce retikulární formace

  • regulace autonomního nervového systému - RF je nadřazena sympatiku a parasympatiku
  • centra základních životních funkcí
  • regulace mimovolní motoriky – RF se podílí na udržování svalového tonu
  • regulace bolesti – v retikulární formaci konči retikulospinální dráha
  • chemický systém mozku – RF je producentem řady speciálních neurotransmiterů

Řízení ANS

Do retikulární formace vstupují podněty z viscerosenzitivních nervů (především nucleus tractus solitarii n. X). Retikulární formace má opačně vliv na parasympatická jádra hlavových nervů (III, VII, IX, X), která jsou uložena v její blízkosti, a vysílá vlákna do míchy k postranním míšním rohům pro jádra sympatického systému (a sakrálního parasympatiku).

Tímto způsobem jednak řídí oba systémy, jednak na ně přenáší vliv vyšších struktur (hypothalamu a limbického systému).

Centra základních životních funkcí

V retikulární formace se nacházejí centra základních životních funkcí.

Životní funkce
Dýchací centra – zajišťují automatické dýchání působením na jádro nervus phrenicus v míše. Působením kůry je možné jejich funkci potlačit (zadržet dech nebo naopak dýchání urychlit). Dostávají informace z periferních (karotické a aortální) a centrálních (4. komora) chemoreceptorů a z plic cestou n. vagus.

Vazomotorická centra – získávají cestou n. glossopharyngeus n. vagus informace z baroreceptorů v karotickém sinu a v aortě. V reakci na zvýšený krevní tlak inhibují sympatikus a aktivují parasympatikus, což vede k vazodilataci a zpomalení srdeční frekvence. V případě snížení krevního tlaku následuje reakce opačná. Tento mechanismus, zvaný baroreflex, je zodpovědný za akutní regulaci krevního tlaku.

ARAS (ascendentní retikulární aktivační systém) – centrum vědomí, skupina neuronů, která přes intralaminární jádra thalamu působí na mozkovou kůru a tím ji udržují při vědomí. Útlum v tomto systému pravděpodobně navozuje spánek, jeho porucha bezvědomí.

Řízení pohybu

Retikulární formace dostává informace z míchy, z mozečku (především vestibulo- a spinocerebella), z bazálních ganglií a z dalších struktur. Cestou retikulospinální dráhy se uplatňuje v řízení svalového napětí, v udržování postoje a rovnováhy a v provádění hrubých pohybů. Tudy jsou také realizovány motorické odpovědi na emoční stimuly.

Regulace bolesti

V retikulární formaci končí vlákna vzestupné retikulospinální dráhy, která přenáší signály tzv. pomalé, chronické, viscerální bolesti. Retikulární formace ve spolupráci s periakvaduktální šedí (šedou hmotou mesencephala podél aquaductus mesencephali) spouští inhibici bolestivých vjemů.

Produkce speciální neurotransmiterů

V různých jádrech retikulární formace se tvoří speciální neurotransmitery jako noradrenalinserotonindopamin, acetylcholin či opiody, které mají komplexní vliv na mozkovou kůru, bazální ganglia, míchu a další části nervové soustavy. Toto někdy označujeme jako chemické systémy mozku.

 

Řadíme k ní také

Část 8. - Integrace I - emoce a vegetativní systém

obsah