5.2 Přehled hlavových nervů

Z mozku vystupuje 12 párů nervů, které označujeme jako nervi craniales, hlavové nervy. Až na první a druhý vycházejí všechny z mozkového kmene, kde mají svá jádra. První hlavový nerv (n. olfactorius) vstupuje přímo do mozku, druhý (n. opticus) je výchlipkou thalamu.

Pro zjednodušení je rozdělíme do 5 skupin:

1) Senzorické nervy

Čistě senzorické nervy jsou n. olfactorius, n. opticus a n. vestibulocochlearis.

I – n. olfactorius
Bipolární čichové neurony jsou uloženy ve stropě nosní dutiny. Jejich dendrity vystupují na povrch sliznice, kde vnímají pachové signály, jejich axony běží ve formě tenkých vláken (fila olfactoria) skrz os ethmoidale přímo do bulbus olfactorius na spodině frontálního laloku. Jedná se již o část mozku, čichové podněty jdou ze všech vjemů do kůry nepříměji.
II – n. opticus
N. opticus je senzorický nerv, který navazuje na 3 nervové buňky sítnice (tyčinky a čípky, bipolární buňky a gangliové buňky), odkud vede zrakové informace do mozku. Jeho vlákna vyběhnou z očnice a kříží se v chiasma opticum. Výsledkem tohoto křížení je, že vlákna z levých polovin zorných polí obou očí běží do pravé hemisféry a vlákna z pravých polovin do levé hemisféry.
VIII – n. vestibulocochlearis
N. vestibulocochlearis představuje spojení 2 senzorických nervů – n. cochlearis a n. vestibularis.  N. cochlearis  je tvořen axony bipolárních buněk, které jsou uloženy v ggl. cochleare. Vede informace ze sluchového ústrojí do sluchových jader v mozkovém kmeni – ncl. cochlearis anterior a posterior.

N. vestibularis je tvořen axony bipolárních buněk uložených v ggl. vestibulare a vede informace z rovnovážného ústrojí do vestibulární jader ncl. vestibularis superior, inferior, medialis a lateralis.

2) Okohybné nervy

Do této skupiny patří n. oculomotorius, n. trochlearis a n. abducens.

III – n. oculomotorius
N. oculomotorius má v mozkovém kmeni 2 jádra – motorické ncl. nervi oculomotorii a parasympatické ncl. accessorius dorsalis nervi oculomotorii neboli Edingerovo-Westphalovo jádro. Nerv zajišťuje motorickou inervaci všech okohybných svalů mimo m. rectus lateralis a m. obliquus superior a dále přivádí parasympatická vlákna do oka.
IV – n. trochlearis
N. trochlearis vybíhá z jádra nucleus nervi trochlearis a jedná se o čistě motorický nerv, který inervuje m. obliquus superior.
VI – n. abducens
N. abducens je také čistě motorický nerv, v mozkovém kmeni má pouze jedno jádro a to nucleus nervi abducentis. Inervuje m. rectus lateralis.

3) Nervy motorické

Jedná se o nervy, které vedou na periferii převážně motorická vlákna. Patří sem n. facialis a n. hypoglossus.

VII – n. facialis
N. facialis má v mozkovém kmeni 3 jádra, která zajišťují jeho trojí funkci:

  • ncl. nervi facialis, ze kterého běží motorická vlákna pro mimické svaly
  • ncl. salivarius superior, ze kterého běží parasympatická vlákna pro slinné žlázy
  • ncl. gustatorius, které přijímá chuťové podněty. Ty k němu přivádí jeho větev chorda tympani z jazyka

XII – n. hypoglossus
N. hypoglossus je motorický nerv pro svaly jazyka. Má jediné jádro v mozkovém kmeni – ncl. nervi hypoglossi.

4) Nervy senzitivní

Hlavním senzitivním nervem hlavy a krku je n. trigeminus. Také senzitivní vlákna z ostatních hlavových nervů jsou vedena do jeho jader.

V – n. trigeminus
N. trigeminus má 3 senzitivní jádra (ncl. spinalis, principalis mesencephalicus nervi trigemini) a jedno motorické (ncl. motorius nervi trigemini). Součástí je senzitivní ganglion trigeminale na hrotu pyramidy skalní kosti. V jeho místě se větví na 3 velké větve – n. ophtalmicus, který vede senzitivní vlákna do očnice, n. maxillaris, který vede senzitivní vlákna do fossa pterygopalatina a n. mandibularis, který vede do fossa infratemporalis kromě senzitivních i motorická vlákna pro žvýkací svaly. Všechny 3 větve vychází na povrch obličejové části lebky, čímž zajišťují senzitivitu větší části hlavy a krku.

5) Nervy postranního smíšeného systému

Postranní smíšený systém zahrnuje n. glossopharyngeus, n. vagus a n. accessorius. Tyto nervy obsahují všechny typy vláken a mají  společná jádra v mozkovém kmeni. 

  • ncl. ambiguus – somatomotorické jádro pro n. IX a n. X, které inervuje svaly hltanu, některé svaly patra a příčně pruhovanou svalovinu jícnu
  • ncl. dorsalis nervi vagi - visceromotorické jádro, vysílá parasympatická vlákna do n. IX a do n. X. Jeho kraniální část je označována jako ncl. salivatorius inferior
  • ncl. solitarius - viscerosenzitivní jádro pro n. IX a n. X, přijímá vlákna z receptorů laryngu, pharyngu a většiny trávicí trubice. Jeho kraniální část přijímající chuťové podněty se označuje jako ncl. gustatorius.

Somatosenzitivní vlákna postranního smíšeného systému nemají samostatné jádro v mozkovém kmeni, ale přicházejí k jádrům n. trigeminus.

IX – n. glossopharyngeus
N. glossopharyngeus vychází ze 3 jader – motorického ncl. ambiguus, parasympatického ncl. salivatorius inferior a senzorického ncl. tractus solitarii. Podílí se na inervaci svalů hltanu a patra, dále vede chuťové informace z části jazyka.
X – n. vagus
N. vagus má 4 jádra – senzitivní ncl. spinalis n. V, motorické ncl. ambiguus, parasympatické ncl. posterior n. X a viscerosenzitivně/senzorické ncl. tractus solitarii. Jedná se o hlavní parasympatický nerv lidského těla, představuje celý parasympatikus mimo hlavu a sakrální oblast. Dále inervuje svaly hrtanu (kde se stará zároveň o senzitivitu) a hltanu a přivádí informace z receptorů vnitřních orgánů.
XI – n. accessorius
N. accessorius vzniká souběhem 2 větví – radix cranialis, který vybíhá z jádra ncl. ambiguus a radix spinalis, který vybíhá z ncl. spinalis nervi accessorii, které je ale jako jediné jádro hlavových nervů uložené v míše, ne v mozkovém kmeni.  Inervuje m. sternocleidomastoideus a m. trapezius a přidává svá motorická vlákna k n. vagus.

Přehled jader hlavových nervů v mozkovém kmeni

Hlavový nerv Somatomotorická jádra Somatosenzitivní jádra Senzorická jádra Visceromotorická (parasympatická) jádra Viscerosenzitivní jádra
III n. oculomotorius ncl. n. III. ncl. accessorius n. III. (Edinger-Westphali)
IV n. trochlearis ncl. n. IV
V n. trigeminus ncl. motorius n. V. ncl. mesencephalicus n. V.,
ncl. principalis n. V.,
ncl. spinalis n. V.
VI n. abducens ncl. n. VI.
VII n. facialis ncl. n. VII. ncl. gustatorius ncl. salivatorius superior
VIII n. vestibulocochlearis ncll. vestibulares,
ncll. cochleares
IX n. glossopharyngeus ncl. ambiguus ncl. salivatorius inferior ncl. tractus solitarii
X n. vagus ncl. ambiguus ncl. spinalis n. V. ncl. dorsalis n. X. ncl. tractus solitarii
XI n. accessorius ncl. ambiguus,
ncl. spinalis (uloženo v míše)
XII n. hypoglossus ncl. n. XII.

Část 5. - Základy periferního nervového systému

obsah