9.2 Funkční korové oblasti

Mozková kůra je funkčně dělena oblastí. Některé oblasti jsou specializované na konkrétní činnosti, jiné vykonávají celou řadu funkcí. Zjednodušeně lze říci, že vše před sulcus centralis je exekutivní, výkonná část kůry, která vysílá informace, vše za sulcus centralis informace přijímá.

Funkční dělení kůry

Rozlišujeme 3 základní typy oblastí:

  • primární oblasti – specializovaná kůra zabývající se jednou specifickou činností
  • sekundární oblasti – spolupracují s primární kůrou a předzpracovávají informace
  • asociační oblasti – integrují informace z různých oblastí a vykonávají vyšší funkce

Primární korové oblasti

  • primární motorická kůra – vysílá podněty pro volní pohyby
  • primární senzitivní kůra – přijímá informace o hmatových podnětech a propriocepci (informace z kloubů a svalů o poloze jednotlivých částí těla)
  • primární senzorické oblasti – zraková, sluchová, chuťová a čichová kůra přijímající podněty z příslušných smyslových orgánů

Sekundární korové oblasti

  • sekundární motorické oblasti – podílí se na plánování pohybu
  • sekundární senzitivní a senzorické oblasti – zpracovávají informace z daných primárních oblastí

Asociační (multimodální) oblasti

  • prefrontální kůra
  • asociační oblast temporálního, parietálního a okcipitálního laloku

Primární a sekundární korové oblasti byly popsány v předchozích kapitolách a pro zopakování najdete jejich přehled v tabulce. Dále se zaměříme na oblasti zbývající – asociační.

Prefrontální kůra

Asociační oblast frontálního laloku, tzv. prefrontální kůra je největší částí lidského mozku. Jedná se o výkonnou, exekutivní kůru, kde dochází k plánování akcí, udržování krátkodobé paměti, myšlení a dalším složitějším funkcím.

Podílí se plánování motoriky ve spolupráci s motorickou kůrou i na emočních reakcích se strukturami limbického systému. Porucha v prefrontální kůře vede k celé řadě příznaků včetně například změn osobnosti a chování.

Asociační oblast temporálního, parietálního a okcipitálního laloku

Rozsáhla oblast v temporálním, parietálním a okcipitálním laloku („mezi senzorickými oblastmi“) je zodpovědná za integraci vjemů z nich. Zde probíhá rozpoznávání osob i věcí, pojmenovávání, porozumění řeči, vzniká zde komplexní představa o poloze i pozici těla.

Zajímavé je, že mozek má samostatné obvody pro zdánlivě velmi specifické činnosti, jako je například rozpoznávání obličejů. Porucha v této oblasti může vést k bizarnímu obrazu, kdy pacient bez obtíží pozná a pojmenuje jakýkoli předmět, ale nedovede identifikovat osoby, včetně svých nejbližších.

Následující tabulky přináší přehled umístění základních funkční oblastí.

Frontální lalok exekutivní funkce, volní motorika, řeč, krátkodobá paměť
Parietální lalok senzitivita, chuť
Temporální lalok sluch, čich, limbický systém
Okcipitální lalok zrak
Inzula vegetativní funkce
Anatomická lokalizace Funkční dělení
Lalok gyrus area dle Broadmanna (BA) typ oblasti funkce
Frontální gyrus precentralis 4 primární motorika
zadní část g. frontalis superior a medius 6 sekundární
přední část g. frontalis sup. 8 - frontální okohybné pole
část g. frontalis inferior 44 - Brocova řečová oblast
Parietální gyrus postcentralis 3, 1, 2 primární senzitivní
Temporální gyri temporales transversi 41, 42 primární sluch
gyrus parahippocampalis - asociační limbický systém
Frontální/parietální gyrus cinguli - asociační
Okcipitální gyri okcipitales 17 primární zrak
18, 19 sekundární

Jak je vidno, funkční dělení kůry se často s anatomickým překrývá, existuje však celá řada výjimek a nejasností. Moderní výzkumy ukazují, že organizace kůry je mnohem komplexnější.

Lateralita

Mozek není stranově symetrický orgán. Právě naopak, celá řada funkcí je lokalizována výhradně do jedné nebo druhé hemisféry. Důvodem je pravděpodobně snazší a rychlejší komunikace mezi úzce spolupracujícími oblastmi. Tato stranová asymetrie (která je patrná i makroskopicky na tvaru mozku) se nazývá lateralita.

Správně bychom měli rozlišovat dominantní a nedominantní hemisféru. Zhruba 80–90 % lidí jsou praváci, 10–20 % leváci. Protože zhruba 90% praváku a 70% leváků má jako dominantní hemisféru levou (tj. celkem asi 90 % populace), používá se často dominantní a levá hemisféra jako synonyma.

Typicky stranově vyhraněnou funkcí je řeč – řečová centra se nacházejí pouze v dominantní hemisféře.

Část 9. - Integrace II - vyšší nervové funkce

obsah