1.2 Anatomická terminologie

Napříč celým kurzem je záměrně používána kombinace českého, latinského a někdy a anglického názvosloví, vždy podle toho, který pojem je nejčastěji užíván. Pro anatomii je však třeba znát názvosloví české i latinské.

Po najetí myší či kliknutí na pojem se zobrazí jeho překlad a doplňující informace.

Jiná dělení centrálního nervového systému

Dělení použité v tomto textu je zjednodušené. Vynechává především pojem koncový mozek, čili telencephalon. Tradiční dělení dle učebnic anatomie vypadá následovně:

mozek mícha přední mozek střední mozek zadní mozekkoncový mozek mezimozek (prosencephalon) (mesencephalon) (rhombencephalon)(telencephalon) (diencephalon) bazální ganglia thalamusepithalamus subthalamushypothalamusmetencephalon myelencephalon (prodloužená mícha / medulla oblongata) most (pons)mozeček (cerebellum)hemisféry septum

Ve složeninách je použit řecký pojem pro mozek encephalon.

Směry v CNS

V CNS se používají latinské termíny pro orientaci v prostoru ne zcela intuitivním způsobem, proto je dobře se je naučit. Je to dáno tím, že vývojový základ (neurální trubice) se při růstu v oblasti mozku ohne směrem dopředu. Přední (ventrální) straně míchy tak odpovídá dolní (ventrální) část mozku atd.

Směry v CNS

Směry v CNS

Častým způsobem zobrazení mozku jsou řezy. Používáme frontální, transversální a sagitální řez.

Část 1. - Základy

obsah